พึงเที่ยวไปผู้เดียว

posted on 11 Oct 2010 12:39 by dhammaworld in buddha
 
พึงเที่ยวไปผู้เดียว

 

 
 • ·  บุคคลวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้ว    ไม่เบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้น
แม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลำบาก   ไม่พึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายแต่ที่ไหน     พึงเที่ยวไป

ผู้เดียวเหมือนนอแรด  ฉะนั้น.

 •  ความเยื่อใยย่อมมีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน     ทุกข์นี้ย่อมเกิดขึ้นตามความเยื่อใย
บุคคลเล็งเห็นโทษอันเกิดแต่ความเยื่อใย   พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 • ·  บุคคลอนุเคราะห์มิตรสหาย    เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์แล้ว      ชื่อว่าย่อมยังประโยชน์ให้
เสื่อม  บุคคลเห็นภัย    คือ    การยังประโยชน์ให้เสื่อมในการเชยชิดนี้     พึงเที่ยวไปผู้เดียว

เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
                                  
 • ·  บุคคลข้องอยู่แล้ว ด้วยความเยื่อใยในบุตรและภริยาเหมือนไม้ไผ่กอใหญ่เกี่ยว
ก่ายกันฉะนั้น บุคคลไม่ข้องอยู่ เหมือนหน่อไม้  พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
 
 • ·  เนื้อในป่าที่บุคคลไม่ผูกไว้แล้ว  ย่อมไปหากินตามความปรารถนา   ฉันใด    นรชน
ผู้รู้แจ้ง      เพ่งความประพฤติตามความพอใจของตน     พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรด

ฉะนั้น.
 
 • ·  การปรึกษาในที่อยู่  ที่ยืน   ในการไปในการเที่ยว     ย่อมมีในท่ามกลางแห่งสหาย
บุคคลเพ่งความประพฤติตามความพอใจ    ที่พวกบุรุษชั่วไม่เพ่งเล็งแล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียว

เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  การเล่น     การยินดี     ย่อมมีในท่ามกลางแห่งสหาย     อนึ่ง   ความรักที่ยิ่งใหญ่
ย่อมมีในบุตรทั้งหลาย        บุคคลเมื่อเกลียดชังความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็น

ที่รัก  พึงเที่ยวไปผู้เดียว    เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลย่อมเป็นอยู่ตามสบาย       ในทิศทั้งสี่และไม่เดือดร้อน   ยินดีด้วยปัจจัยตามมี
ตามได้  ครอบงำเสียซึ่งอันตราย    ไม่หวาดเสียว พึงเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียว เหมือนนอแรด

ฉะนั้น.
 
 • ·  แม้บรรพชิตบางพวกก็สงเคราะห์ได้ยาก  อนึ่ง  คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนสงเคราะห์
ได้ยาก     บุคคลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยในบุตรของผู้อื่น   พึงเที่ยวไปผู้เดียว   เหมือน

นอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  นักปราชญ์ละเหตุ        อันเป็นเครื่องปรากฏแห่งคฤหัสถ์      ดุจต้นทองหลางมีใบ
ร่วงหล่น      ตัดเครื่องผูกแห่งคฤหัสถ์ได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  เราย่อมสรรเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยศีลขันธ์เป็นต้น  พึงคบสหายผู้ประเสริฐ
สุด  ผู้เสมอกัน     กุลบุตรไม่ได้สหายผู้ประเสริฐสุดและผู้เสมอกันเหล่านี้แล้ว    พึงเป็น

ผู้บริโภคโภชนะไม่มีโทษ       เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลแลดูกำไลทองทั้งสองอันงามผุดผ่อง       ที่บุตรแห่งนายช่างทองให้สำเร็จ
ด้วยดีแล้ว    กระทบกันอยู่ในข้อมือ  พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  การที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่สอง    หรือการข้องอยู่ด้วยอำนาจแห่งความ
เยื่อใย  พึงมีได้อย่างนี้     บุคคลเล็งเห็นภัยนี้ในอนาคต พึงเที่ยวไปผู้เดียว   เหมือนนอแรด

ฉะนั้น.
 
 • ·  ก็กามทั้งหลายงามวิจิตร  มีรสอร่อยเป็นที่รื่นรมย์ใจ   ย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปแปลกๆ
บุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแล้ว   พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลเห็นภัย คือ  จัญไร   ฝี   อุปัทวะโรค   ลูกศร  และความน่ากลัวนี้   ในกามคุณ
ทั้งหลายแล้ว      พึงเที่ยวไปผู้เดียว     เหมือนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลพึงครอบงำอันตรายเหล่านี้แม้ทั้งปวง  คือ  หนาว   ร้อน   หิว   ระหาย   ลม
แดด    เหลือบและสัตว์เลื่อยคลานแล้ว    พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลพึงเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด        เปรียบเหมือนช้างใหญ่ที่เกิดใน
ตระกูลปทุม     มีขันธ์เกิดขึ้นแล้ว    ละโขลงอยู่ในป่าตามอภิรมย์  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลพึงใคร่ครวญถ้อยคำของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ว่า
การที่บุคคลผู้ยินดีแล้วด้วยการคลุกคลีด้วยคณะจะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัย   นั้นไม่

เป็นฐานะที่จะมีได้พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด   ฉะนั้น.
 
 • ·  เราล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยง    ได้มรรคแล้ว  เป็นผู้มี
ญาณเกิดขึ้นแล้ว  อันผู้อื่นไม่พึงแนะนำ พึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลผู้ไม่โลภ   ไม่หลอกลวง   ไม่มีความกระหาย  ไม่ลบหลู่  มีโมหะดุจน้ำฝาด
อันกำจัดเสียแล้ว ไม่มีความอยาก  ครอบงำโลกทั้งปวงได้แล้ว พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือน

นอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  กุลบุตรพึงเว้นสหายผู้ลามก    ไม่พึงเสพด้วยตนเอง        ซึ่งสหายผู้ชี้บอกความ
ฉิบหายมิใช่ประโยชน์     ผู้ตั้งอยู่ในกรรมอันไม่เสมอ  ผู้ข้องอยู่   ผู้ประมาท   พึงเที่ยวไป

ผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตทรงธรรม    ผู้ยิ่งด้วยคุณธรรม  มีปฏิภาณ  รู้จัก
ประโยชน์ ทั้งหลาย  กำจัดความสงสัยได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียว  เหมือนนอแรด  ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลไม่พอใจการเล่น  ความยินดีและกามสุขในโลกแล้ว  ไม่เพ่งเล็งอยู่   เว้น
จากฐานะแห่งการประดับ   มีปกติกล่าวคำสัตย์    พึงเที่ยวไปผู้เดียว     เหมือนนอแรด

ฉะนั้น.
 
 • ·  บุคคลละบุตร ภรรยา บิดา  มารดาทรัพย์&n